Skip to content

Bergön – Nominerat till Planpriset 2023 – Söderköpings Kommun

Beställare Söderköpings kommun
Utfört 2020/pågående
Ort Sankt Anna skärgård
Uppdrag Planeringsbesked för skärgårdsutveckling
Team Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Ingrid Lindbom (P), Josefin Franzén (P), Susanna Rignér (A)

I samarbete mellan kommun och fastighetsägare har Radar tagit fram planeringsbesked för Bergön (Aspöja 1:18) – ett första steg i processen att upprätta detaljplan. Ambitionen med projektet är att utveckla Sankt Anna skärgård genom anläggningar för besökande och boende på Bergön i norra delen av skärgården. Bergön är unik i det att ön tidigare varit en kustartillerianläggning.

Kvar finns ett stort antal bunkrar och värn samt 3 kanonplatser där kustartilleripjäser tidigare stod. Genom att utnyttja infrastrukturen som redan finns på ön i form av nedsprängda ledningsgravar, vägar, bunkrar och konstruktioner i en annars lågt exploaterad skärgård skapas ett unikt besöksmål som återbrukar ett redan ianspråktaget område och fredar omgivande skärgård. Syftet med utvecklingen av ön är att fler ska kunna få tillgång till skärgårdens natur- och kulturlandskap och att skapa förutsättningar för verksamheter året runt i en levande skärgård.

Bergön omfattas i sin helhet av utökat strandskydd. Ön ligger inom område av riksintresse för naturmiljö, friluftsliv och obruten kust. Höga naturvärden omger ön på alla sidor och även ett område med höga naturvärden finns på Bergön. Ön innehar en magnifik kulturhistoria som minner om en epok i Sveriges och världens historia som till stora delar är dold för den breda allmänheten. Ett område söder om Bergön ingår i Naturvårdsverkets nationalparksplan.

För att pröva länsstyrelsens inställning till kommunens sätt att hantera upphävande/dispens av strandskyddet samt hänsynstaganden till områden av riksintresse har detaljplaneprocessen inletts med att ansöka om planeringsbesked enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen gav negativt besked för exploateringen som helhet men öppnar för utveckling med anpassad användning och innehåll.

Det prestigefyllda Planpriset, som delas ut av Sveriges Arkitekter, lyfter goda exempel på svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Varje år delas priset ut till en kommun i landet för ett “väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga”. Det vinnande bidraget presenteras på Arkitekturgalan 9 april i Malmö.

Läs mer om Bergön och nomineringen av våra tre projekt i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk

Visualisering: Helen&Hard,
Foto: Mattias Brauns

Sök