skip to Main Content

Norrköpings jordbruksmark

Beställare Norrköpings kommun
Utfört 2020/2021
Ort Norrköpings kommun
Uppdrag Kunskapsunderlag och analyser för strategiska beslut
Team Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Caisa Malmryd Olander (P) samt Anders Carlsson och Erika Andersson, Calluna AB

Norrköping kommun har ett behov av ett konkret underlag för frågor rörande exploatering och brukningsvärd jordbruksmark enligt miljöbalken. Underlaget behövs för en politiska och strategiska överväganden i planeringsprocessen – i översiktsplanearbetet och i enskilda detaljplaner. Uppdragets syfte är att undersöka möjligheten att ta fram en kvantifierbar metod och övergripande kunskapsunderlag kring jordbruksmarkens kvaliteter. Metoden bör innehålla flera kvantifierbara förhållanden kring markens egenskaper och förutsättningar för jordbruket på kort och lång sikt.

För att uppnå syftet med uppdraget har dels en GIS-analys prövats och utvecklats som har rötter i metoder prövade på andra håll i Sverige. Dels har expertis i jordbruksmarksfrågor konsulterats för att bidra med bred och initierad kunskap för analyserade faktorer och förhållanden. GIS-analyserna gjordes för all jordbruksmark inom kommunen (jordbruksblock). Ett stort antal datakällor användes för att definiera de 11 faktorer som analyserats. Hälften av faktorer gäller grundläggande beskaffenhet hos jordbruksmarken, medan hälften är kopplade till aktuell markanvändning, såsom ekonomi i jordbruksföretag, antal anställda etc. All data kommer från allmänna datakällor. Genom en tregradig skala för samtliga faktorer har medelvärden på kvaliteterna räknats fram i GIS-analyserna och presenterats på kartor.

Framkommet analysresultat har stämts av med expertpanelen som tillsammans har ett brett perspektiv på jordbruksmarksfrågor. Resultatet är ett gediget diskussionsunderlag för framtida avvägningar för den strategiskt viktiga markresursen jordbruksmark för kommunens hållbarhetsutveckling.

Sök