Skip to content

Detaljplan för bostäder mellan Ljung och Annelund, Herrljunga – Ökad social hållbarhet i mindre detaljplaner

Beställare Herrljunga kommun
Utfört 2022– pågående
Ort Herrljunga
Uppdrag 100 bostäder
Team Olof Halvardsson, uppdragansvarig P, Josefin Brodén uppdragsansvarig P, Axel Lindqvist P, Mia Börjesson, expertis

För Herrljunga kommun har Radar tagit fram bebyggelseförslag och detaljplan för cirka 100 bostäder. Planområdet är beläget i Mörlanda som ligger mellan Ljung och Annelund. Planområdet består av skog och angränsar ett friluftsområde med bland annat elljusspår. I närområdet finns skola, kollektivtrafik och mindre tätortsservice. 

Bostäderna som kan uppföras som flerbostadshus, radhus, parhus eller friliggande villor och är anpassade till områdets höjdskillnader och natur. Kontakten med skogen är en viktig del i förslaget och ett grönt stråk sparas i centrala området och gröna öppningar säkerställs ut mot skogsområden och viktiga gång- och motionsstråk. Det gröna stråket som leder genom området har flera funktioner. Dagvatten samlas från omgivningen och leds genom stråket mot Nossan. Ett gång- och cykelstråk uppförs intill dagvattendiket som kopplas till befintlig gång- och cykelväg i norr, som leder vidare till Annelund. Grönstråket blir även en plats för möten för boenden genom området och som central del av området är det en bra placering av en gemensam lekplats för barnen.

Planarbetet har omfattat att ta fram ett bebyggelseförslag med tillhörande visionsbilder samt driva planarbetet och ta fram planhandlingar från samråd till antagande. Planarbetet har även inkluderat en förenklad social- och barnkonsekvensanalys.

Metodutveckling för ökad social hållbarhet och social konsekvensanalys

Radar jobbar på uppdrag av Herrljunga kommun med metodutveckling för ökad social hållbarhet och social konsekvensanalys för fyra detaljplaner. Uppgiften är att på ett effektivt sätt för respektive plan identifiera relevanta sociala frågor, föreslå åtgärder i planförslaget och konsekvensbeskriva planförslaget ur social hållbarhetssynpunkt. Formatet innebär att vi gör kondenserad genomlysning av sociala frågor och konsekvenser, som blir en integrerad del av planhandlingen och som identifierar åtgärder för att stärka planförslaget ur social synpunkt. Allt i en omfattning som är möjlig att bära också inom mindre detaljplaner i mindre kommuner.

Läs mer om respektive detaljplan

Herrljunga, Social konsekvensbeskrivning
Detaljplan Skogsgatan
Detaljplan Furulund

Sök