Skip to content

Kvibergsskolan F-3, Göteborg

Beställare Göteborgs stad, Lokalförvaltningen
Utfört 2015/2018
Ort Kviberg, Göteborg
Uppdrag I samband med nybyggnad av grundskola F-3: skolgård inkluderande trafiklösningar för parkering, cykelparkering, angöring och lastzon, m.m.
Team Linda Wedblad (L, uppdragsansvarig), Louise Rådberg (L), Max Haluzan (L), Petter Björkqvist (L) samt Åsa Bergh och Johan Persson (Sigma Civil geoteknik och mark)

Lokalförvaltningen i Göteborgs stad bygger nya skolor i Kviberg, där en ny stadsdel växer fram. Kvibergsskolan F-3 är en skola med drygt 200 elever i åldrarna 6 till 9 år. Radars landskapsarkitekter har varit med i hela processen, från tidigt skisskede till färdiga bygghandlingar för entreprenad för utförande. Eleverna kunde börja i sin nya skola höstterminen 2018.

Skolgården är indelad i olika funktionszoner. Förutom entré- och trafikzoner finns det även en aktivitetszon närmast idrottshallen samt en odlings- och samlingsyta på innergården där utomhusklassrummet ligger i en skyddad del av innergården. Här finns också gradängen, som fungerar antingen som scen eller som samlingsplats vid den stora hårdgjorda ytan i centrum av gården. Gradvis från norr till söder sker en övergång från det hårda till det mjuka, och från de vildare aktiviteterna till de lugnare. Längst i söder finns den naturlika zonen där en dunge har bevarats. Vid den ligger sand- och vattenlekzonen, ett lysande lekfullt konstverk av Monika Gora, som går att klänga på och ett trädäck kring den stora björken. På skolgården finns många möjliga platser att samlas och ha utomhuslektioner på. På sikt kommer den nyplanterade vegetationen hjälpa till att skapa rum och dela in gården i olika vistelseytor.

Hållbarhet har varit nyckelord genom hela processen och ett sätt att arbeta hållbart i utemiljön är att återbruka! En del av materialet har därför hämtats på Lokalförvaltningens egna lager, där vi fick botanisera och inspireras av det som fanns där. Exempelvis är torgytan utanför huvudentrén som är lagd med mönstrade band av återanvända betongplattor, smågatsten och granithällar som återfanns på lagret. Av en nästintill ny granitstenstrappa har det blivit en upphöjd planteringsbädd med ett vårdträd på torget, liksom sitt- och hoppmöbler i aktivitetsytan på skolgården. Att utgå delvis från befintliga material har varit ett spännande sätt att arbeta med designprocessen.

På skolgården har vi även arbetat med att synliggöra dagvattnet från skolans tak med öppna rännor som mynnar i en skålad yta vid sand- och vattenleken, där konstnären Mari Lagerquist skapat ett konstverk föreställande två organismer som är vanliga i dagvatten och små sjöar – en hoppkräfta och ett växtplankton. Se även konstnärens hemsida http://www.marilagerquist.se/portfolio/hoppkrafta-och-ett-vaxtplankton/

Konstnären Henrik Allgén var på plats innan entreprenaden startade och valde ut ett antal stora stenblock som fanns på fastigheten. Stenblocken är sedan smyckade med mosaik, och återbördade till skolans entrétorg där de nu ligger infällda i ytan som sittbara konstverk. Se även konstnärens hemsida http://www.henrikallgen.se/stensamling-2018.html

Sök