Skip to content

Detaljplan för Kungsfisken, Mölndal

Beställare Mölndals stad
Utfört Juni 2017/ Juni 2019
Ort Mölndals innerstad
Uppdrag Detaljplan
Team Oskar Götestam, Olof Halvarsson (P, uppdragsansvarig), Hilda Hallén (P), Axel Lindqvist (P), Elin Wiman (P), Alexandra Möllerström (P)

Kvarteret Kungsfisken har stor betydelse för Mölndals innerstad. Dels annonserar det innerstaden mot resenärer på motorväg och järnväg, dels fungerar det som en entrépunkt för besökande från knutpunkten Mölndals bro. Läget är med andra ord strategiskt och ger möjlighet att skapa många arbetsplatser i ett kollektivtrafiknära läge. Kvarteret är vidare en viktig pusselbit i innerstadens utveckling och upplevelsen av området, vilket ställer höga krav på projektet avseende stadsbyggnadsmässiga kvaliteter, funktioner och relation till befintliga och kommande bebyggelse i innerstaden.

Radars uppdrag i denna utveckling syftar till att ta fram den sista detaljplanen i Mölndals centrum, en viktig pusselbit för att få ihop helheten kring den nya centrummiljö som vuxit fram de senaste åren. Planen skall även titta på möjligheten för att bygga ett hotell och studera byggnaders anslutning mot Mölndals bro liksom den miljö som skapas under bron. De viktigaste frågorna som behöver studeras i planarbetet är volymer samt byggnadshöjder och dess påverkan på omgivningen, risk med hänsyn till farligt gods på motorväg och järnväg, buller, parkering och trafikflöden för verksamheterna. Förslaget bedöms vara av stort intresse för allmänheten och berör ett flertal komplexa frågeställningar varav vissa är riksintresse.

Detaljplanen vann laga kraft i juni 2019.

Sök