Skip to content

Detaljplan för Furulund Horsby 1:1, Herrljunga – Ökad social hållbarhet i mindre detaljplaner

Beställare Herrljunga kommun
Utfört 2021 – 2024
Ort Herrljunga
Uppdrag 100 bostäder
Team Olof Halvardsson, uppdragansvarig P, Josefin Brodén uppdragsansvarig P, Axel Lindqvist P, Mia Börjesson, expertis

För Herrljunga kommun har Radar tagit fram bebyggelseförslag och detaljplan för cirka 100 bostäder. Planområdet är beläget strax utanför Herrljunga tätort med närhet till såväl service och kollektivtrafik som grönområde och rekreation. Området utgörs idag av skog och planförslaget har utgått från att ta till vara på platsens kvalitéer genom att spara vegetationen så långt som möjligt och anpassa bebyggelsen till områdets höjdskillnader. De rekreationella värdet som strövområde har också varit med i planeringen och  allmänna stigar behålls så långt som möjligt, eller flyttas vid behov.  

Området är utsatt för buller och risk från närliggande järnväg, Älvsborgsbanan, vilket hanteras genom anpassning av avstånd till järnvägen samt planbestämmelser. 

Planarbetet har omfattat att utifrån beställarens underlag ta fram ett bebyggelseförslag med tillhörande visionsbilder samt driva planarbetet och ta fram planhandlingar från samråd till antagande. Planarbetet har även inkluderat en förenklad social- och barnkonsekvensanalys.

Metodutveckling för ökad social hållbarhet och social konsekvensanalys

Radar jobbar på uppdrag av Herrljunga kommun med metodutveckling för ökad social hållbarhet och social konsekvensanalys för fyra detaljplaner. Uppgiften är att på ett effektivt sätt för respektive plan identifiera relevanta sociala frågor, föreslå åtgärder i planförslaget och konsekvensbeskriva planförslaget ur social hållbarhetssynpunkt. Formatet innebär att vi gör kondenserad genomlysning av sociala frågor och konsekvenser, som blir en integrerad del av planhandlingen och som identifierar åtgärder för att stärka planförslaget ur social synpunkt. Allt i en omfattning som är möjlig att bära också inom mindre detaljplaner i mindre kommuner.

Läs mer om respektive detaljplan

Herrljunga, Social konsekvensbeskrivning
Detaljplan Skogsgatan
Detaljplan Mörlanda

Sök