skip to Main Content

Framtidens logistik i Norrköping

Beställare Norrköpings kommun
Utfört 2020/pågående
Ort Norsholm/Kimstad, Norrköpings kommun
Uppdrag Fördjupad översiktsplan & integrerad landskapskaraktärsanalys
Team Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Maria Mansfield (P), Axel Lindqvist (P/GIS), Anna-Karin Sintorn (L), tillsammans med samarbetsparters från Calluna och KMV forum

Norrköping växer så det knakar. När stadskärnan utvecklas med fler bostäder och ny station för Ostlänken uppkommer behov av ny mark för näringslivet. Framtiden för också med sig en ny typ av mer hållbar logistikhantering där omlastning av varor sker utanför städerna för att undvika tunga transporter på stadens gator där människan ska trivas.

 Norrköping ligger i ett utomordentligt strategiskt läge med hamnen, järnvägen och E4:an som viktiga länkar till att stärka Östergötland som logistiknod. Kommunens mål om ett nytt större verksamhetsområde utmed E4:an innebär också stora utmaningar. Den fördjupade översiktsplanen omfattar ett historiskt godslandskap som idag till stor del utgör jordbruksmark med åkerholmar, fornlämningar och ekologiska samband. I arbetet ställde vi oss många frågor: Hur knyter vi an ett nytt verksamhetsområde till de befintliga orterna Kimstad och Norsholm? Finns det mervärden vi kan skapa för de som bor och i framtiden kommer att arbeta här i samband med en exploatering i denna stora skala? Vi såg också en outvecklad potential vad gäller besöksnäringen med Göta Kanal som lockar miljoner besökare varje år och det populära utflyktsmålet Löfstad slott samt alla de andra entreprenörerna som verkar i närområdet.

Den fördjupade översiktsplanen omfattar cirka 500 hektar mark för transportintensiva verksamheter, stora infrastrukturåtgärder, ekodukt och eventuell ny järnvägskoppling för mer hållbara transporter. Radar utförde en förstudie, en integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA), tog fram samrådshandlingar som svarar upp till kommunens mål, deltog i dialog med såväl interna som externa aktörer och gav kommunen stöd i att hantera de många svåra frågorna. Den fördjupade översiktsplanen har varit ute på samråd.

Sök