Skip to content

Fördjupad översiktsplan för Krokek och Strömsfors

Beställare Norrköpings kommun
Utfört 2018/pågående
Ort Krokek och Strömsfors, Kolmården
Uppdrag Fördjupad översiktsplan, landskapskaraktärsanalys, dialog
Team Ingrid Lindbom (P, uppdragsansvarig), Joakim Forsemalm (SL), Tobias Noborn (P)

Norrköping kommun tar fram en fördjupning av översiktsplanen för orterna Krokek och Strömsfors, i nära anslutning till ett av Sveriges mest välbesökta besöksmål, Kolmårdens djurpark. FÖP:ens övergripande mål är möjliggöra en samhällsstruktur som ger förutsättningar för ett hållbart vardagsliv. Radar stödjer kommunen i arbetet med att förstå ortens nuvarande struktur, arbeta fram målbilder och strategier, genomföra dialog för att slutligen landa i ett planförslag.

Strukturen i området kring Krokek och Strömsfors skapas av Kolmårdenförkastningen och Bråviken, omgivande höjdområden, Svinsjön och Svintunabäcken, järnvägen samt huvudvägnätet. Orterna ligger i en kulturhistoriskt intressant del av Norrköpings kommun omgiven av höga naturvärden. I närheten ligger även ett av Sveriges mest populära besöksmål – Kolmårdens djurpark. Sommartid är trafiken mellan E4:an och djurparken omfattande vilket påverkar såväl framkomlighet som trafiksäkert på vägnätet i Krokek.

I översiktliga planer pekas Krokek ut som en prioriterad utvecklingsort med service för landsbygden. Orten ligger utmed ett av kommunens prioriterade stråk och har möjlighet att erbjuda allsidig service och god kollektivtrafikförsörjning.

De senaste årtiondena har orterna genomgått en omvandling från att präglas av fritidshusbebyggelse till att bli en ort för helårsboende. Här finns en järnvägsstation – men sträckan trafikeras inte med pendeltåg utan enbart av regionaltåg.

I ett första skede har Radar genom kartstudier och platsbesök gjort en indelning av området i olika karaktärsområden. Förståelsen för orternas struktur är en väsentlig utgångspunkt för fortsatt planarbetet. Vidare har Radar varit behjälplig med att formera en målbild och föreslå strategier för orternas utveckling. En viktig del i arbetet är dialog med nyckelpersoner på orten och tjänstepersoner.

Med utgångspunkt i workshops, platsbesök och genomgång av olika planeringsunderlag har Radar tillsammans med kommunen identifierat övergripande aspekter som är väsentliga att uppmärksamma vid en utveckling av orterna – som boendeort, som arbetsplats och som besöksmål.

Uppdraget har genomförts utifrån kontorets arbetsmodell för stadsbyggnadsprocesser, vilket innebär att arbetet genomförs stegvis och i nära samarbete med beställaren.

Sök