Skip to content

Grönskande bostadsgård, Pedagogen Park, Mölndal – Svanencertifierade bostadsrätter.

Beställare Aspelin Ramm Fastigheter AB och Tuve Bygg AB
Utfört Förprojektering och bygglovhandling våren 2021. Projektering bygghandling februari–maj 2022. Byggstart våren 2022
Ort Mölndal
Uppdrag Bostadsgård till nybyggnation av 48 bostadsrätter och komplementutrymmen, totalt cirka 3800 m² BTA
Team Linda Wedblad (L Uppdragsansvarig Landskapsarkitekt ), Daniel Eriksson (L), Lina Lo Gillefalk (L) Pär Thurfjell (A Uppdragsansvarig arkitekt), Åsa Hultgren (A), John Bogren (A), Charlotte Farrouch (A), Clara Sandell (A), Sophia Thurfjell (A), Ellen Remy (A)Tillgänglighet: Joakim Haglund (TIL)

Brf Odlaren kommer ha ett extra trevligt läge i Stadsdelen Pedagogen Park, omgiven av grönska. Längs ena långsidan sträcker sig ett parkområde och på andra sidan huset finns bostadsgården och ett mindre villaområde och i det absoluta närområdet ligger Änggårdsbergen. Ambitionen har varit att skapa ett projekt med representativa bostäder där grönskan och läget blir en naturlig utgångspunkt.

I projektet är frågor som energiförbrukning och materialens livscykel av stor vikt. Projektet kommer att ha en hög hållbarhetsambition och ska Svanen-certifieras. 

Gestaltningen av utemiljön har utgångspunkt i projektets namn, Pedagogen Park. Vi har velat omforma den befintliga klippta gräsytan till en park enligt tre kärnvärden. 

Park. En lättillgänglig plats för intryck, mänskliga möten och välbefinnande. Bostadsgården har ett genomgående gångstråk från nordost till sydväst. Gångstråket kantas av planteringar och låga dekorativa murar. I centrum av bostadsgården, mellan byggnadskropparna, öppnar sig gårdens stora rum. Nästan som ett torg, för samlingar, möten och aktiviteter.

Smart. Varje funktion ska vara genomtänkt och gärna fylla flera funktioner. Genom att använda biofilterplanteringar kan dagvatten tas om hand utan att vi behöver anlägga brunnar och ledningar. Samtidigt ger de gården en fin blomsterprakt och grönska. De låga murarna som anläggs kan användas som sittbänkar, den höga muren nyttjas som del av växthusets vägg och inramning till gårdens stora centrala rum. Längs förgårdsmarken ger byggnadernas motstående hörn möjlighet att anlägga en plats för cykeltvätt samt ett soligt läge för en bänk.

Magi. Det oväntade ges plats i utemiljön, vilket ger en mer stimulerande vardag. Gångstråket genom gården bryts upp av vinklade kanter, vilket ger en mer stimulerande promenad på vägen hem från jobbet, eller då de boende ska återvinna sitt kartongavfall. Längs gångvägen finns även smitvägar till den större gräsytan i nordväst. Detta för att de boende ska kunna ta med sig frisbeen och gå till en stor grönyta utan att behöva gå ut i trafiken.

Mot gårdssidan är balkongerna utformade som en lång sammanhängande limträstruktur klädd i laserad träpanel med ribbmönster. På gården finns även några mindre byggnader för bostadskomplement. Även dessa är utförda i träpanel med ribbor och ger tillsammans med balkongstrukturen en tydlig karaktär för gårdssidan. I enlighet med detaljplanen uppför vi även ett växthus, vilket vi kompletterar med en pergola vid den samlade uteplatsen.

Genom ett tillägg av en stenlabyrint och två lekhyddor i den befintliga björkdungen skapas en härlig lekmiljö med skir skugga för de mindre barnen. Trampstenar genom planteringar blir ett lekfullt inslag som tilltalar både barn och vuxna.

Läs mer om bostadsprojektet –  Radar bostadsrätterna Pedagogen Park, Mölndal

Las mer om hela projektet på projekthemsidan brf Odlaren Pedagogen Park

Sök