Skip to content

Centrumbebyggelse inom Backaplan

Beställare Göteborgs stad, SBK
Utfört 2019/pågående
Ort Centrala Hisingen, Göteborg
Uppdrag Detaljplan för ca 2000 bostäder, verksamheter, service m.m.
Team Magnus Larsson (P, uppdragsansvarig), Joakim Forsemalm (SL), Hilda Hallén (P), John Bogren (A) och Janna Kampers (A)

Arbetet fortsätter med att utveckla framtidens Backaplan till en hållbar och attraktiv stadsdel där Göteborgs centrum tar klivet över älven i enlighet med Vision Älvstaden och Program för Backaplan.

Under våren 2022 har detaljplanen för etapp 2 varit på samråd och nu pågår arbetet med att vidareutveckla förslaget utifrån de synpunkter som kommit in från allmänhet, myndigheter och fastighetsägare. Etapp 2 omfattar centrumbebyggelse med en mix av bostäder, handel verksamheter och grönytor. 

Uppdraget: Detaljplanearbete för ett stort och komplext stadsutvecklingsområde där uppdraget förutom framtagande av planhandlingar även innebär processtöd, framtagande av analysmaterial och kommunikation med inblandade aktörer. Planarbetet baseras på tidigare framtaget program för hela Backaplansområdet. Uppdraget utförs enligt Göteborgs stads rutiner och i nära samarbete med stadens projektorganisation. Uppdragets omfattning motsvarar en halvtidstjänst under tre år.

Backaplan består i dagsläget av externhandel och verksamheter med tillhörande parkeringsytor, gatustrukturer och ett mindre grönområde utmed Kvillebäcken. Planområdet består av två delområden, varav ett större delområde ligger i den södra delen av Backaplan vid Hjalmar Brantingsplatsen och kommer att omfatta en kvartersstruktur med bostäder, centrumhandel, kontor, hotell, kulturhus och offentlig service. Det mindre delområdet ligger i den norra delen av Backaplan och omfattar en grundskola och en idrottshall. Inom planområdet ska all offentlig service som bostäderna genererar hanteras.

Detaljplanen utgör etapp 2 i förverkligandet av Program för Backaplan (2019) i vilket Radar också medverkat. Programmet syftar till att omvandla Backaplansområdet till en tätbebyggd, grön och levande blandstad och bidra till att koppla ihop staden över älven. Programmet ligger till grund för planarbetet vad gäller den övergripande strukturen, innehållet och fördelningen mellan de olika markanvändningarna och vilka stadsbyggnadskvaliteter som ska uppnås.  I uppdraget ingår förutom framtagande av planhandlingar också att biträda Stadsbyggnadskontorets handläggare vid möten, kontakter med övriga projektdeltagare och allmänhet samt att vara bollplank i olika planutformningsdiskussioner. Viktiga inslag i arbetet är framtagande och bearbetning av en fördjupad strukturskiss för planområdet och fördelning av exploatering utifrån denna. I uppdraget har ingått att bistå stadens projektorganisation i samband med upphandlingar av utredningar liksom framtagande olika typer av analyser och underlag där den höga tätheten bland annat nödvändiggjort ingående dagsljusstudier.

I uppdraget ingår även att direkt delta i projektgruppsmöten samt andra interna och externa möten. Uppdraget omfattar en aktiv roll i den arkitekturprocess som staden driver som ett led i planarbetet och som syftar till att utveckla och konkretisera intentionerna i programmet vad gäller gestaltning och de olika delområdenas karaktär. Radar har också lett och genomfört såväl social- och barnkonsekvensanalyser som kulturella konsekvensanalyser av planförslaget.

Sök